หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 18 เรื่อง“ ความเชื่อมั่นและผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 9 เดือน ”
เมื่อวันที่ 24/7/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 9 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,093 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.3) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 35.4) รองลงมา อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 30.1 ) และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 14.5) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 23.8) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.1 , 19.3 และ 18.4 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นความเชื่อมั่นและผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 9 เดือน พบว่า ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจในการบริหารงานโดยภาพรวมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.93 คะแนน จาก 10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาความสำเร็จในการบริหารงานในรอบ 9 เดือนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นการบริหารงานที่ได้คะแนนสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานด้านปัญหายาเสพติด ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 , 4.22 และ 4.18 ตามลำดับ ส่วนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.75 คะแนนเท่านั้น ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการปรับขึ้นของราคาสินค้า (เงินเฟ้อ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.9 เห็นว่าปัญหาสินค้าการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 38.7 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 10.0 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ประชาชนร้อยละ 56.7 ชื่นชอบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ มากที่สุด รองลงมา นโยบายบัณฑิตที่จบปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท และนโยบายคืนภาษีรถคันแรก คิดเป็นร้อยละ 46.6 และ 32.5 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 ไม่มั่นใจในแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่ความปรองดองของคนในชาติ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201272413401.pdf
201272413402.jpg
 
ทีมงาน