หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 13/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้ารางวัลระดับชาติ“สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 (Thai Cooperative Education Day 2012) ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย โดยมี พ.อ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน ภายในมีการมอบโล่รางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ สถานศึกษาดีเด่น 1 รางวัล สถานศึกษาดาวรุ่ง 1 รางวัล สถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อม 2 รางวัล ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 2 รางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัล นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 1 รางวัล และนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 1 รางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาจากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “รางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ ที่ได้รับในปีนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ ในการตั้งใจทำงานและเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ควบคู่กับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ซึ่งงานด้านสหกิจศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานหลังจบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เริ่มนำสหกิจศึกษามาใช้ในระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา 8 ปี ที่ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลจากงานสหกิจศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี” อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงการทำงานของสหกิจศึกษาในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาว่า “สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น การชี้แจงเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าในโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Mockjob Interview เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพและความพร้อมในการประกอบอาชีพ มาตรฐานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ ทำการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งผลประเมินออกมาอยู่ในระดับดี มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในการดำเนินงานสหกิจศึกษา มีการถ่ายทอดประสบการณ์หรืองานที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมสหกิจศึกษาสู่นานาชาติให้มากขึ้น มีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201261310551.doc
201261310552.jpg
201261310553.jpg
201261310554.jpg
 
ทีมงาน