หัวข้อ :  Hatyai Inno-Q Day 2012
เมื่อวันที่ 1/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
Hatyai Inno-Q Day 2012 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ (Hatyai Inno-Q Day 2012) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของตนเอง โดยภายในงานจัดให้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลงานด้านการประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2) ผลงานด้านวิจัย 3) ผลงานด้านวิชาการ 4) ผลงานด้านการพัฒนางาน รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผลงานผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาศรีปทุม บรรยายพิเศษเรื่อง “พลิกกระดานดำด้วย e-Learning and Social Media” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง U 101 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ -----------------------------------------------------
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20126114241.doc
20126114242.jpg
20126114243.jpg
20126114244.jpg
 
ทีมงาน