หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล TMA ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”
เมื่อวันที่ 31/5/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล TMA ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ TMA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยโครงการ "การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ของมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้นักศึกษาได้พัฒนาแผนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา นอกจากจะได้รับทุนการศึกษา 150,000 บาท แล้ว นักศึกษายังได้รับประสบการณ์จากท่านวิทยากรมากความสามารถหลาหหลายท่าน อาทิเช่น คุณดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) , คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด , คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และคุณประเสริฐ ธวัชโชคทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอว์ เอจ จํากัด ซึ่งแนะนำการพัฒนาแผนธุรกิจ ฯ ของนักศึกษา ม.หาดใหญ่เป็นอย่างดี ตลอดจนการทำกิจกรรมและการศึกษาดูงานร่วมกับโครงการ ซึ่งได้รับความรู้ และพบกับประสบการณ์ตรงนอกตำราเรียน อีกทั้งยังได้พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่เรียนและฝึกฝน พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ฯ เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA : Thailand Management Association) ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยทางวิชาการ การจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการที่จะมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์สู่สังคม โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2554 นี้ ได้จัดโครงการฯ ในรูปแบบของกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” ซึ่งนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนงานและนำเสนอผลงานโครงการ CSR ให้เหมาะสมแล้ว ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และนำความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสำเร็จของธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20125311121.doc
20125311122.jpg
20125311123.jpg
 
ทีมงาน