หัวข้อ :  แถลงข่าวการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 30/5/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
แถลงข่าวการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง U 101 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้น พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี 2540 เน้นผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ อันได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีทักษะในการใช้วิทยาการและเครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 15 ปีเต็ม ที่คณะบริหารธุรกิจทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “เรียนที่คณะบริหารธุรกิจ เหมือนได้ทำธุรกิจจริง” โดยคณะบริหารธุรกิจมีศูนย์วิจัยนวัตกรรม เพื่อการวิจัยร่วมกันกับภาคธุรกิจและชุมชน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจจริง และล่าสุดคณะบริหารธุรกิจ จึงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ หวังให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้อย่างครบวงจร อาคารคณะบริหารธุรกิจหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ดีไซน์ทันสมัย ก่อสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ป Learning Revolution แรงบันดาลของตัวอาคารมาจากรูป ‘เรือใบ’ สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ใช้สอยกว่า 12,000 ตารางเมตร ถูกจัดสรรไว้สำหรับห้องเรียน ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยกว่า 24 ห้อง ห้องสำนักงานประจำคณะ, สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ที่คอยให้บริการนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาโทและปริญญาเอก ห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบครัน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 400 คน บริเวณชั้น 2 ออกแบบให้เป็นสระน้ำและพื้นที่พักผ่อน สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อความพร้อมในการเปิดรับความรู้และประสบการณ์ โครงการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ มีกำหนดเริ่มก่อสร้างในปี 2555 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของมาตรฐานด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่คณะบริหารธุรกิจชั้นนำต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201253016481.doc
201253016482.jpg
201253016483.jpg
 
ทีมงาน