หัวข้อ :  วิสัยทัศน์อธิการบดีม.หาดใหญ่ สู่ก้าวย่างปีที่ 16
เมื่อวันที่ 30/5/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
วิสัยทัศน์อธิการบดีม.หาดใหญ่ สู่ก้าวย่างปีที่ 16 ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกาศพร้อมนำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 16 เน้นคุณภาพด้านวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งผลิตบัณฑิตเก่งและดีตามหลัก “มหาวิทยาลัยสีขาว” และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ สู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยั้งยืนต่อไป 15 ปีที่ผ่านมา ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก คือ ระดับปริญญาตรี 7 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ และการออกแบบสื่อดิจิตอล ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกรับใช้สังคม ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีรางวัลทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเป็นเครื่องการันตีถึงวามสำเร็จเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยปีการศึกษาล่าสุดได้รับรางวัลมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 ในระดับ Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) รางวัล "สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ" ปี 2555 รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ TMA โครงการ"การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" รางวัล 4 รางวัลระดับประเทศในการแข่งขัน MOS Olympic 2012 รางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทกลองชุด (Solo Drumset) โครงการ Brass Percussion and Color Guard Contest 2011 (BPC 2011) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพฯและปริมณฑลLink Cabling Contest 2012 เป็นต้น Green University ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้โดยส่วนตัว จึงให้ความสำคัญกับการวางภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นแบบ “University in the park” ด้วยการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับกว่า 6,000 ต้นบนพื้นที่ราว 147 ไร่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็น “Green University” คือความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมของชุมชน ด้วยการดูแลรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ จัดให้มีโครงการประหยัดพลังงาน โครงการการคัดแยกขยะ โครงการ"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น สำหรับการพัฒนาคน ยึดแนวปฏิบัติแบบ “White University” คือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาให้กับบุคลากรและนักศึกษา อาทิ จัดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา และอิสลาม มีกลุ่มนักศึกษาอาสาพยาบาลภายใต้ชื่อ “นครา” ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและคนในชุมชน เป็นต้น เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน (AEC) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ด้วยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ Yunnan Normal University (YNNU) Guangxi Normal University Henan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Universiti Utara Malaysia (UUM) Limkokwing University of Creative Technology Academy of Digital Animation and Media (ADAM) Universiti Sains Malaysia สถาบันด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Equator Academy of Art ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษายังต่างประเทศ เช่น ส่งนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาภาษาจีนธุรกิจ เข้าศึกษาภาษาจีนยังสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ไปฝึกงานที่บริษัท Zebra FX และบริษัท Design City ประเทศมาเลเซีย และส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าฝึกงานที่สถานทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ด้วยการจัดสรรทุนด้านการพัฒนางานให้แก่บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สำคัญส่งเสริมให้บุคลากรในตำแหน่งอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ เพื่อผลิตองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาตนเองสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม งานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์กลางในการชี้นำสังคม ให้ชุมชนในท้องถิ่นเจริญเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความยั้งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ จัดตั้งสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลที่สนใจทั่วไป จัดทำวารสารหาดใหญ่วิชาการ (Academic Journal) สำหรับเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความด้านวิจัย มีหาดใหญ่โพล (Hatyai Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้ในเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนมากขึ้น นโยบายอีก 5 – 10 ปีในอนาคต 1.บริหารจัดการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง และเดินหน้าเปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาที่ตรงต่อตลาดแรงงาน และมีความหลากหลายมากขึ้น 2.มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว หรือ “White University” คือการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาให้กับบุคลากรและนักศึกษา 3.นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาบูรณาการงานด้านการเรียนการสอนในทุกส่วนงาน 4.มุ่งมั่นผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั้งยืน 5.ดำเนินการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีความหลากหลายมากขึ้น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201253016341.doc
201253016342.jpg
 
ทีมงาน