หัวข้อ :  ดีไซน์การเรียนได้เอง…ที่ภาษาจีนธุรกิจ ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 18/4/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดีไซน์การเรียนได้เอง…ที่ภาษาจีนธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ภาษาจีนธุรกิจ ที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรทันสมัย เน้นฝึกปฏิบัติในประเทศจีน นักศึกษาออกแบบการเรียนได้เองตามความถนัด โดยมีคณาจารย์มืออาชีพทั้งไทยและจีนคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดเผยว่า“หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่นี่ ไม่ได้เน้นแค่การให้นักศึกษาสื่อสารภาษาจีนได้เก่งอย่างเจ้าของภาษาเท่านั้น แต่ยังเสริมวิชาด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา สามารถใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติจริงกับเจ้าของภาษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน มาร่วมในกระบวนการเรียนการสอนที่วิทยาลัย นอกจากนี้ยังส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงงานและฝึกงานยังมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศจีน โดยทางวิทยาลัยได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง อาทิ Yunnan Normal University, Liuzhou City Vocational College, Yunnan University, Guangxi Normal University, Henan Normal University เป็นต้น” อาจารย์ธิดารัตน์ กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรที่นี่เน้นความทันสมัยและให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนของตัวเองได้ตามความถนัด คือสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้เอง 1 หลักสูตร และสามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้เอง โดยเลือกจากมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยได้ลงนาม MOU ร่วมกัน หรือเลือกเองได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ - หลักสูตร 2 บวก 2 คือเรียนที่ประเทศไทย 2 ปี และประเทศจีน 2 ปี - หลักสูตร 3 บวก 1 คือเรียนที่ประเทศไทย 3 ปี และประเทศจีน 1 ปี - หลักสูตร 3.5 บวก 0.5 เรียน คือที่ประเทศไทย 3 ปีครึ่ง และประเทศจีน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร 2 บวก 2 จะได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับหลักสูตรอื่นจะได้รับเอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน” วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิตัล และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร U Plaza ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300-3 อีเมล์ admission@hu.ac.th เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201241813351.doc
201241813352.jpg
201241813353.jpg
201241813354.jpg
 
ทีมงาน