หัวข้อ :  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เน้นปฏิบัติ ..ฝึกงานต่างประเทศ..พร้อมสู่ ASEAN
เมื่อวันที่ 18/4/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เน้นปฏิบัติ ..ฝึกงานต่างประเทศ..พร้อมสู่ ASEAN วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (Didyasarin International College) เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดนานาชาติ ด้วยหลักสูตรนำสมัย เน้นการปฏิบติและฝึกงานในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้า MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN ในปี 2558 นี้ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินเปิดเผยว่า “วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดสอนในหลักสูตรอินเตอร์ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรสองภาษา 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิตัล และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เราได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษา ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและฝึกภาษายังต่างประเทศ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯยังดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ Yunnan Normal University Liuzhou City Vocational College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน HELP University College Limkokwing University of Creative Technology Academy of Digital Animation and Media (ADAM) Equator Academy of Art ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสู่ ASEAN ในอีก 3 ปีข้างหน้า” “ที่ผ่านมาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานไปยังต่างประเทศทุกภาคเรียน อาทิ เมื่อปีการศึกษา 2552 ได้ส่งนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ ไปศึกษาวิชาภาษาจีนที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ส่งนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ไปฝึกงานที่ บริษัท Zebra FX และบริษัท Design City ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าฝึกงานที่สถานทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย และส่งนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ จำนวน 20 คน เข้าเรียนรายวิชา Visual Effect และ Advanced 3D Design ที่ประเทศมาเลเซีย และปีใน 2554 มีแผนจะส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา” ดร.ประภา ศ กล่าวถึงแผนในอนาคตว่า “วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน จะกำหนด หลักเกณฑ์การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากการปฏิบัติในต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ และกำหนดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรในต่างประเทศ โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิตกลับมายังประเทศไทย” วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร U Plaza ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300-3 อีเมล์ admission@hu.ac.th เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201241813311.doc
201241813312.jpg
201241813313.jpg
201241813314.jpg
 
ทีมงาน