หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 17 เรื่อง “ ความเชื่อมั่นและผลกระทบหลังเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่”
เมื่อวันที่ 18/4/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและผลกระทบหลังเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,003 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.9) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 44.0) รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 23.3) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 19.4) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 29.3) รองลงมา พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง, ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 22.7 , 19.2 , 12.5 และ 9.6 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 เห็นด้วยที่มีการจัดงานมิดไนท์สงกรานต์ 2555 มีเพียงร้อยละ 25.9 ไม่เห็นด้วยที่มีการจัดงานมิดไนท์สงกรานต์ 2555 นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 รับได้หากในช่วงสงกรานต์มีการตรวจเข้มงวดในตัวเมืองหาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 54.8 ไม่มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบเมืองหาดใหญ่ และร้อยละ 45.2 มั่นใจต่อมาตรการรักษษความปลอดภัยรอบตัวเมืองหาดใหญ่ ประชาชนร้อยละ 54.5 ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินในอำเภอหาดใหญ่ มีเพียงร้อยละ 45.5 ที่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินในอำเภอหาดใหญ่ ประชาชนร้อยละ 51.7 เห็นว่าเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหาดใหญ่ในระดับมาก และร้อยละ 31.1 เห็นว่าเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่ได้รับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหาดใหญ่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 17.2 ที่เห็นว่าเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบเลยและได้รับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระดับน้อย เมื่อสอบถามคนที่เคยร่วมงานมิดไนท์สงกรานต์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.7 ยังไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานมิดไนท์สงกรานต์ 2555 และร้อยละ 29.1 จะไม่เดินทางไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ 2555 มีเพียงร้อยละ 23.2 จะมางานมิดไนท์สงกรานต์แน่นอน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) นอกจากนี้ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของเหตุการณ์และปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.3 คาดว่าแนวโน้มของเหตุการณ์และปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเดิม และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและลดลง คิดเป็นร้อยละ 42.9 และ 3.8 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201241810251.pdf
201241810252.jpg
 
ทีมงาน