หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 15 เรื่อง “ โอกาสหรือวิกฤตกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
เมื่อวันที่ 18/4/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับโอกาสหรือวิกฤตกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,096 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.5) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 41.1) รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 24.8) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 19.5) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 30.3) รองลงมา มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง , รับจ้างทั่วไป, ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.8 , 15.0 , 12.9 และ 9.5 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 เห็นว่านักการเมืองเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าประชาชน (ร้อยละ 21.8) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำเพื่อช่วย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร มีเพียงร้อยละ 22.3 ที่เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ช่วย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงมากกว่าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ร้อยละ 28.4) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 69.4 และ 66.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ไม่เห็นด้วยหากจะมีการยกเลิกการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIA) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำความสงบสุขให้กับสังคมได้ มีเพียงร้อยละ 23.3 การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถนำความสงบสุขให้กับสังคมได้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20124181011.doc
20124181012.jpg
 
ทีมงาน