หัวข้อ :  M.B.A.ม.หาดใหญ่...มุ่งสร้างนักบริหารรุ่นใหม่สู่ AEC
เมื่อวันที่ 9/3/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
M.B.A.ม.หาดใหญ่...มุ่งสร้างนักบริหารรุ่นใหม่สู่ AEC หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ M.B.A. ม.หาดใหญ่พร้อมก้าวสู่อาเซียน (AEC) ด้วยการจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มุ่งสร้างนักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2555 ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด ผู้อำนวยการหลักสูตร M.B.A. กล่าวว่า “หลักสูตร M.B.A. ที่ม.หาดใหญ่ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และที่สำคัญสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาวงการธุรกิจต่อไป” ดร.ชุติมา กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตร M.B.A.ที่ม.หาดใหญ่ว่า “เราได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเพื่อตอบรับสู่กระแสประชาคมอาเซี่ยน ด้วยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Sains University, Penang ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเอแบค (ABAC)ในการสนับสนุนทีมผู้สอนระดับศาสตราจารย์ (Professor) ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด ส่งนักศึกษาเข้าเรียนที่ Sains University เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การทำงานในตลาดต่างประเทศ ที่สำคัญหลักสูตรได้ปรับปรุงให้มีความกระชับ ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 130,000 บาทเท่านั้น” สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โทรศัพท์ 074 - 220300 ต่อ 357 – 8 และ http://www.hu.ac.th/admissiononline/graduate
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20123916371.jpg
20123916372.jpg
20123916373.jpg
บรรยากาศการเรียนการสอน.jpg
 
ทีมงาน