หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ พลิกวิกฤติ Covid-19 ปรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 24/03/2563    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจาก ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้งดจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และให้เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านนั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยระบบ LMS iLearning หรือ Google Classroom ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ Google Hangouts Meet by Google, Zoom, Cisco Webex, Facebook Live, Microsoft Team, Youtube Live, Line Call เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเตรียมเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์มาเป็นระยะเวลานึงแล้ว แต่ยังมีความกังวลเรื่องความพร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษา แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เตรียมความพร้อมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเรามีแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใช้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือ ระบบ iLearning ซึ่งเป็นระบบ LMS ที่ใช้มาประมาณ มากกว่า 5 ปี แล้ว โดยมีการพัฒนาเวอร์ชันมาเรื่อยๆ เป็นระบบสารสนเทศหลักด้านการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมาเอง ส่วนอีก 1 ช่องทางคือ Google Classroom และแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Hangouts Meet by Google, Zoom, Cisco Webex, Facebook Live, Microsoft Team, Youtube Live, Line Call เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถเลือกได้ตามความถนัด โดยยึดตารางเรียนเดิมเพื่อป้องกันการสับสนทั้งอาจารย์และนักศึกษา ทำให้ตารางเรียนของนักศึกษาไม่ชนหรือไม่ทับซ้อนกับวิชาอื่นด้วย ทั้งนี้ตารางเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ “ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะว่าในโลกความเป็นจริงเราหนีไม่พ้นกับการจัดการเรียนก่อนสอนออนไลน์แน่ ๆ ในต่างประเทศเขาพัฒนากันมานานแล้ว เพียงแต่ประเทศไทยเราก็ยังติดกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมอยู่ ก็ถือว่าช่วงนี้เราปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่ทำให้ทุกคนทั้งนักศึกษา อาจารย์ได้หันมาใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ต้องตั้งใจ เคร่งครัด มีระเบียบวินัย” ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้วางแผนระยะยาว ให้มีการปรับระบบการสอบและการวัดประเมินผล จากการให้นักศึกษาเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัย เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์แทน ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา เช่น การสอบแบบ Take Home Exam หรือการมอบหมายงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมือ Google Forms ที่สามารถทำให้การจัดสอบออนไลน์ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ขอประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน /////. ปล. ภาพประกอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่ ใช้ Hangouts Meet by Google ในการจัดการสอนออนไลน์ร่วมกับ Google Classroom ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา ในวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
202032511481.doc
202032511482.jpg
202032511483.jpg
202032511484.jpg
 
ทีมงาน