หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 3/3/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสำนักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดภาคใต้” จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในเชิงพาณิชย์และพัฒนาองค์กร ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และประธานกรรมการอำนวยการในการจัดงานกล่าวถึงความสำคัญของการจัดว่าวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่สำคัญในการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับพันธกิจดังกล่าวด้วยการจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีสำหรับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอีกด้วย” สำหรับกิจกรรมภายในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นักธุรกิจและนักวิชาการระดับประเทศที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 1.การเกษตรเพื่อชุมชน 2.การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 3.การศึกษา 4.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.ธุรกิจและการท่องเที่ยว และ6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201238971.doc
201238972.jpg
201238973.jpg
201238974.jpg
 
ทีมงาน