หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จับมือ กลุ่มโรงแรมลาเวล่า ร่วมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL)
เมื่อวันที่ 19/12/2562    โดย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จับมือ กลุ่มโรงแรมลาเวล่า ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ พร้อมเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง วันนี้ (18 ธ.ค. 62) ที่ ห้องประชุมชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) ระหว่าง กลุ่มโรงแรมลาเวล่า กับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณากับการทำงานที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักใช้ชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา โดยจัดแผนการเรียน WIL ในภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ซึ่งจัดการเรียนสลับกับการทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พร้อมด้วย ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณศรีวิกา บุหงา Room Divisions Manager กลุ่มโรงแรมลาเวล่า และ คุณวริษฐา ทองลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงแรมลาเวล่า ร่วมลงนามในครั้งนี้ อาจารย์นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความท้ายอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น มีความสามารถด้านการแข่งขัน โดยการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร การเป็นนักจิตบริการที่ดี อุตสาหกรรมบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม การบิน หรือด้านอาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้หลักของประเทศ ซึ่งต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับชาติและในระดับนานาชาติ พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไปในอนาคต และเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานที่เติบโตขึ้นตามสภาวการณ์ของโลก ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิต ตามนโยบายของท่านผู้ก่อตั้งและท่านอธิการบดี โดยให้หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการเป็นหลักสูตรนำร่องในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักใช้ชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงแรมลาเวล่า ซึ่งเป็นสถานประกอบการณ์ที่เหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีธุรกิจในเครือที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละแขนงได้อย่างครอบคลุม
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201912236111.jpg
201912236112.jpg
201912236113.jpg
IMG_0676.jpg
 
ทีมงาน