หัวข้อ :  ข่าวงานหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 12/07/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เมื่อช่วงเช้า (12 ก.ค.62) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “AI กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต” และ Dato Prof. Dr.Zul Azhar Zahid Jamal อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (ยูนิแมป) บรรยายในหัวข้อ “Big Data and AI: Stategic Technology Trends and Smart Learning Analytics” ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งบทความเข้าร่วมระดับชาติรวม 141 บทความ บทความระดับนานาชาติจำนวน 23 บทความ รวมจำนวนบทความทั้งสิ้น 164 บทความ หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับและนานาชาติ ได้แก่ บทความดีเด่นระดับชาติ 1. ด้านการบริหารและการจัดการ บทความวิจัยเรื่อง “การวิดคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)” โดยผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ บทความวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผศ.นลินี อินทมะโน (อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 3. การศึกษา บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตคำภาษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยอาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ (อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 4. วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยคุณชนาทิพย์ ทองไซร้ (นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” โดยคุณซีตีคอลีด๊ะ บินติอะสร (นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้) บทความดีเด่นระดับนานาชาติ 1. Education Naruemon Promsiri , “The Use of Team Games Tournament to Improve Reading Comprehension Skills of Seven Grade Students at Secondary School”. 2. Social Science Asst. Prof. Dr. Chethtapoom Wannapaisan, “An Analysis and a Synthesis of Components of Social Studies Research Works in Thailand during 1964-2017”, from the Division of Social Studies,Faculty of Education, Chiang Mai University. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดผลการวิจัย ตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20197188481.jpg
20197188482.jpg
20197188483.jpg
66654187_2360569760696296_7642779365612191744_n.jpg
 
ทีมงาน