หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือมหาวิทยาลัยในอังกฤษ จัดหลักสูตร เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญาไทยและอังกฤษ
เมื่อวันที่ 22/05/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ จับมือร่วมกันสร้างบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร Dual Degreeหรือ 3+1 program เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่3 ปี และเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University ตั้งอยู่ที่ London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี จะได้รับ 2 ปริญญา วันที่22 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degreeหรือ 3+1 program ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ Ms. Karen Wong, Director of South East Asia, Head of Recruitment and Marketing, Middlesex University ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน)และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ครูภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degreeหรือ 3+1 program ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management-IBM) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติภายใต้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่3 ปี และเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University ตั้งอยู่ที่ London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี จะได้รับ 2 ปริญญา คือ Bachelor of Business Administration (BBA) จากม.หาดใหญ่และ Bachelor of Arts (BA) จาก Middlesex University ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่จะมีทั้งความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเป็นนานาชาติ ความสามารถทางภาษา และเครือข่ายเพื่อน อาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ย่อมสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานในอนาคตและการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเรียนด้วยระยะเวลาเพียง 4 ปีแต่ได้รับปริญญาสองใบ เป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีความร่วมมือจากนานาชาติที่เข้าร่วม MOU อาทิ University of Northampton ประเทศอังกฤษในหลักสูตรหลักสูตร Dual Programs สองปริญญา รูปแบบ 3+1 เช่นกัน และ SolBridge International School of Business, Woosong University ประเทศเกาหลีใต้ รูปแบบ Exchange Student ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-300
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019788451.jpg
2019788452.jpg
2019788453.jpg
3+1 2.jpg
 
ทีมงาน