หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมเดินหน้า! ดันเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองอัจฉริยะ ระดมพลประชุมจัดทำแผนแม่บท
เมื่อวันที่ 21/06/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม “การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองหาดใหญ่ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเมือง หวังเดินหน้าผลักดันเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ วันนี้ (21 มิ.ย. 62) ที่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองหาดใหญ่ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง จะเป็นส่วนที่สำคัญของการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองหาดใหญ่ และสอดคล้องกับที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” ที่กำหนดให้เมืองในจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ของภูมิภาค เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาอัตลักษณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง สำหรับในส่วนของแผนย่อยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปีที่ 1-5 พัฒนาเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค และเมืองในจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน 6 เมืองหลักนั้น จะมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ 2. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนเมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย 3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ และ 5. จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนพลังงานสะอาด
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019788391.jpg
2019788392.jpg
2019788393.jpg
สงขลา2.jpg
 
ทีมงาน