หัวข้อ :  HATYAI POLL 2/61 "ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับเทศกาลปีใหม่ 2562"
เมื่อวันที่ 26/12/2561    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนร้อยละ 40.75 การวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะเที่ยวต่างจังหวัด มากที่สุด (ร้อยละ 53.50) รองลงมา เที่ยวภายในจังหวัด (ร้อยละ 36.00) และเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ 10.50) กิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมมากที่สุดเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัว (ร้อยละ 28.75) รองลงมา คือ กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ร้อยละ 24.50) และกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.50) ตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเท่ากับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 53.50) รองลงมา จะมีค่าใช้จ่ายลดลงและและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ 10.50 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2018122613251.pdf
2018122613252.jpg
 
ทีมงาน