หัวข้อ :  HATYAI POLL 6/60 "ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม"
เมื่อวันที่ 18/05/2561    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ประมาณ 31,764 บาท และมีรายจ่ายประมาณ 17,794 บาท แต่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 83.00) และมีสมาชิกเรียนระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 36.00) รองลงมา เป็นระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.25) และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 30.00) ตามลำดับ ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน พบว่า ประชาชนร้อยละ 54.00 ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน และร้อยละ 46.00 ได้รับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201851816101.pdf
reportpoll6_60.pdf
 
ทีมงาน