หัวข้อ :  HATYAI POLL 2/60 "ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี"
เมื่อวันที่ 25/12/2560    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพลในประเด็นความต้องการทางด้านการเมือง พบว่า ประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา เป็นความต้องการให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไป (ร้อยละ 28.25) และอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินการทางการเมืองได้ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับ เมื่อสอบถามประเด็นการประกาศจัดวันเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.00 เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีในการประกาศวันจัดวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201712259231.pdf
201712259232.jpg
 
ทีมงาน