หัวข้อ :  HATYAI POLL 6/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช."
เมื่อวันที่ 20/07/2560    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของตำรวจในปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต่ำ ประชาชนร้อยละ 62.71 เห็นด้วยกับการปฏิรูปตำรวจ มีเพียงร้อยละ 37.29 ที่ไม่เห็นด้วย...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20177209121.pdf
20177209122.jpg
 
ทีมงาน