หัวข้อ :  HATYAI POLL 5/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เมื่อวันที่ 18/05/2560    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 81.00) โดยรับทราบผ่านสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด (ร้อยละ 74.69) รองลงมา สื่อหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 13.27) และสื่อ Social Media (ร้อยละ 12.65) ตามลำดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 62.00) และร้อยละ 38.00 ไม่เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็น รายประเด็น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด ประเด็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ อบจ. และเทศบาล (ร้อยละ 74.00) รองลงมา เป็น ประเด็นการเปลี่ยนบทบาทให้ อบจ.เป็นฝ่ายสนับสนุนประสานงานในภาพรวมของจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเทศบาล (ร้อยละ 65.25) และประเด็น การควบรวมองค์กรบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและเทศบาล โดยใช้เกณฑ์ของรายได้หรือจำนวนประชากร (ร้อยละ 60.50) ตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ27.25 เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 38.75 เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในระดับปานกลาง
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201751814351.pdf
201751814352.jpg
 
ทีมงาน