หัวข้อ :  HATYAI POLL 4/59 “ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์"
เมื่อวันที่ 18/05/2560    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 75.00) โดยที่ประชาชนจะเที่ยวภายในจังหวัด มากที่สุด (ร้อยละ 41.00) ส่วนความรู้สึกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ประชาชนกังวลในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด (ร้อยละ 39.00) รองลงมา เป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 22.50) และพฤติกรรมของคนเมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 21.50) ตามลำดับ และเมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ประชาชนร้อยละ 38.50 เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ มากที่สุด คือ ความประมาท/เลินเล่อของผู้ขับขี่รถ รองลงมา คือ การใช้รถจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 32.00) ตามลำดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.75 เห็นว่ามาตรการ “ การไม่อนุญาตให้คนนั่งท้ายรถกระบะขณะขับรถในถนนสายหลัก” ไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ ประชาชนร้อยละ 50.75 เห็นว่าพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ (ร้อยละ 50.75)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201751814321.pdf
201751814322.jpg
 
ทีมงาน