หัวข้อ :  HATYAI POLL 3/59 “ประชาชนคิดอย่างไรกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard)"
เมื่อวันที่ 18/05/2560    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา(ร้อยละ 64.25) และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.25 เห็นด้วยกับการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล แต่ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะเกิดผลกระทบจากเสียงรบกวนจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา มากที่สุด (ร้อยละ 35.00) รองลงมา คือ มลภาวะทางอากาศ (ร้อยละ 31.00) ทรัพยากรทางทะเลถูกทำลาย (ร้อยละ 28.25) คราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล (ร้อยละ 28.00) และผลกระทบจากฝุ่นละออง (ร้อยละ 27.00) ตามลำดับ ส่วนผลกระทบต่อสังคม ประชาชนเห็นว่าจะเกิดผลกระทบในการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวประมง มากที่สุด (ร้อยละ 31.00) รองลงมา คือ การอพยพย้ายถิ่นของประชาชน (ร้อยละ 27.50) ความเครียดของประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ 23.50) และเกิดความวิตกกังวลจะเป็นโรคร้ายแรงจากมลพิษ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับ และเมื่อสอบถามถึงประโยชน์จากการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล พบว่า ประชาชนเห็นว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 30.00) และเกิดพื้นที่ในการท่องเที่ยวใหม่ (ร้อยละ 21.50) ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201751814301.pdf
 
ทีมงาน