หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ MOU วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน (YCFA) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 04/04/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ MOU วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน (YCFA) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages (YCFA) หรือวิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ Mr.Luo Xiao Suo อธิการบดี วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ณ วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ”ความร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนานในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล โดยมีความร่วมมือทางวิชาการในหลายด้าน ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น รวมทั้งการฝึกสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง 2 สถาบัน การทำงานวิจัยและงานสัมมนาร่วมกัน ที่สำคัญมีโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนานอีกด้วย”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20174417331.doc
20174417331.jpg
20174417332.jpg
20174417333.jpg
 
ทีมงาน