หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 01/02/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในคณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พร้อมเปิดสาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครูสังคม) สาขาวิชาการประถมศึกษา (ครูประถมศึกษา) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20173114101.doc
20173114102.jpg
 
ทีมงาน