หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 28/01/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2558 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 815 คน และประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ให้แก่ นายเอนก นาวิกมูล ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20172615351.doc
20172615352.jpg
 
ทีมงาน