หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 10 เรื่อง “ความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์”
เมื่อวันที่ 26/1/2555    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้  เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,188  ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   3-6  มกราคม  2555  สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.4)  อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 34.6) รองลงมา  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 26.8)  และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 18.3) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย  (ร้อยละ  23.7)  รองลงมา  นักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  , รับจ้างทั่วไป  และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  23.0 , 20.6 , 15.2  และ 9.0  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

รศ. ทัศนีย์ ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.1 เห็นว่าการจาบจ้วงและดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.1 เห็นว่ารัฐบาลไม่ค่อยสนใจและสนใจปัญหาน้อยในการแก้ปัญหาการจาบจ้วงและดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และร้อยละ 26.9 เห็นว่ารัฐบาลแก้ปัญหาการจาบจ้วงและดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับปานกลางถึงมาก ในส่วนแนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.7 ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ57.5 คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีผลดีต่อสังคมไทย

                ประชาชนร้อยละ 51.6 เห็นว่าการเกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคมต้องมาจากทุกฝ่ายเชื่อในกระบวนการยุติธรรม มากที่สุด รองลงมา มีการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่าย และเห็นว่า พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร สมควรกลับมารับโทษ คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 13.1 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 8.6 ที่เห็นว่าพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  พ้นผิดและสามารถกลับประเทศได้

 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 32.6 เห็นว่าปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชาติ  เป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศ มากที่สุด รองลงมา การจาบจ้วงและหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ,  ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาการคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ  23.7 , 16.6   และ 11.8  ตามลำดับ

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย  3.60 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของเหตุการณ์และปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า ประชาชนร้อยละ 51.9 คาดว่าแนวโน้มของเหตุการณ์และปัญหา           3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเดิม และมีแนวโน้มที่จะลดลงและเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 39.1 และ 9.0 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201212615141.pdf
201212615142.jpg
 
ทีมงาน