หัวข้อ :  HATYAI POLL 1/59 “สภาพเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2560"
เมื่อวันที่ 28/12/2559    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล เกี่ยวกับประเด็นการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (ร้อยละ 57.51) รองลงมา เดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด (ร้อยละ 31.30) เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัด (ร้อยละ 9.41) และเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ 1.78) ตามลำดับ... เมื่อสอบถามถึงมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แม้ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี (ร้อยละ 68.75) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2560 พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะดีขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 58.68) ประชาชนส่วนใหญ่ขอพรปีใหม่ให้กับตัวเองโดยขอให้สุขภาพแข็งแรง มากที่สุด (ร้อยละ 74.06) รองลงมา ขอพรให้ตัวเองมีเงินทอง ความร่ำรวย (ร้อยละ 60.85) และขอพรให้ตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (ร้อยละ 49.88) นอกจากนี้ประเด็นการขอพรให้แก่ประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่ขอพรให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสงบสุข มากที่สุด (ร้อยละ 71.32) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาล พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด (ร้อยละ 58.47)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2016122816201.pdf
2016122816202.jpg
 
ทีมงาน