หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 จาก สสอท.
เมื่อวันที่ 18/11/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ จัดคัดเลือกเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลในปี 2559 มีดังนี้ -อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม - นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201611211091.doc
201611211092.jpg
 
ทีมงาน