หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “ระดับดี”
เมื่อวันที่ 02/11/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับผลคะแนนประเมินใน “ระดับดี”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201611815471.doc
201611815472.jpg
201611815473.jpg
201611815474.jpg
 
ทีมงาน