หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 9 เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ”
เมื่อวันที่ 26/1/2555    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้  เกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,003  ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   21-23  พฤศจิกายน  2554  สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.5)  อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 41.0) รองลงมา  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 27.6)  และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 13.0) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ  30.5)  รองลงมา  ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  , รับจ้างทั่วไป  และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  21.3 , 21.2 , 12.2  และ 7.2  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

รศ. ทัศนีย์ ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.6 ไม่เห็นด้วยถ้าพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  เข้าข่ายได้รับอภัยโทษในครั้งนี้ ทั้งนี้ประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ร้อยละ 37.3 เห็นว่าการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษทำเพื่อช่วยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  มากที่สุด  รองลงมา  ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องของตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อช่วยผู้ต้องหาในคดีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ 12.9 ตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 ไม่เห็นด้วยหากการออกพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้ต้องโทษยาเสพติด พ้นผิดจากการออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 19.5 ที่เห็นด้วยให้มีการอภัยโทษกับผู้ต้องหาในคดีทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้ต้องโทษยาเสพติด

                ประชาชนร้อยละ 58.4  เชื่อว่าพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมได้ และร้อยละ 41.6 เชื่อว่าพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร สามารถเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมได้  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมานฉันท์ของสังคมไทยหากมีการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 เห็นว่าทำให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคมในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 25.2 ทำให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคมในระดับ  ปานกลาง มีเพียงร้อยละ 2.5 ทำให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด

ประชาชนร้อยละ 41.7  เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะบริหารประเทศได้น้อยกว่า 6 เดือน  มากที่สุด รองลงมา บริหารประเทศได้ 6 เดือน- 1 ปี และ 1-2 ปี  คิดเป็นร้อยละ  36.8 และ 13.0 ตามลำดับ


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121261581.pdf
20121261582.jpg
 
ทีมงาน