หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์... งไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 07/09/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิด "ประเพณีรับน้อง FRESHY HU CHEER 2016" โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา ตระหนักถึงโทษของเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด พร้อมจัดกิจกรรมประชันเชียร์เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ และกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ม.หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201691317501.doc
201691317502.jpg
201691317503.jpg
201691317504.jpg
 
ทีมงาน