หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 26/08/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีฯเพื่อให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 367 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,459,040 บาท ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20168291371.doc
20168291372.jpg
20168291373.jpg
20168291374.jpg
 
ทีมงาน