หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ MOU เทศบาลเมืองเบตง เปิดศูนย์จัดการศึกษาขยายโอกาสนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 29/07/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ เภสัชกร สมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ในความร่วมมือการจัดตั้งโครงการ"จัดการศึกษาขยายโอกาสนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตร" โดยเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยจัดดำเนินการเรียนการสอนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ อ.เบตง จ.ยะลา สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ เทศบาลเมืองเบตง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20168110541.doc
20168110542.jpg
20168110543.jpg
20168110544.jpg
 
ทีมงาน