หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 8 เรื่อง “บทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพฯสะท้อนการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่”
เมื่อวันที่ 26/1/2555    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่  เกี่ยวกับบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพสะท้อนการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,096 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   14-17  พฤศจิกายน  2554  สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.4)  อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 30.2) รองลงมา  มีอายุระหว่าง  21-30 ปี (ร้อยละ 29.8)  และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 18.2) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ  23.3)  รองลงมา  รับจ้างทั่วไป  , นักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  19.3 , 18.7 , 16.7  และ 9.5  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

รศ. ทัศนีย์ ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า  คนหาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ในระดับน้อย         มีค่าเฉลี่ย  3.56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ส่วนประเด็นเกี่ยวกับถุงยังชีพของ ศปภ. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 เห็นว่าส่อไปในทางทุจริตการจัดซื้อถุงยังชีพ และร้อยละ 35.9 เห็นว่ามีความโปร่งใสในการจัดซื้อถุงยังชีพ

ประชาชนร้อยละ 54.6 ไม่วิตกกังวลจะเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และร้อยละ 34.6 วิตกกังวลในการเกิดน้ำท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ประชาชนอำเภอหาดใหญ่มั่นใจต่อความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 5.48 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)        ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.4 จะไม่ใช้กระสอบทรายกั้นน้ำหากเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ และร้อยละ 34.6 จะใช้กระสอบทรายกั้นน้ำหากเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ พบว่าคนหาดใหญ่ร้อยละ 55.9 ความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ยังเหมือนเดิม และร้อยละ 30.6 เห็นว่ามีแนวโน้มของความพร้อมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ดีขึ้น มีเพียงร้อยละ 13.5 ที่เห็นว่าความพร้อมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ความพร้อมในด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์อพยพต่างๆ และความรวดเร็วและระบบการแจ้งเตือนภัย ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และประชาชนสะท้อนในส่วนของความพร้อมในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือ ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

 

                คนหาดใหญ่ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมโดยที่สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น มากที่สุด  รองลงมา  การเดินทางไม่สะดวก สภาพจิตใจย่ำแย่มีแต่ข่าวความเสียหายและมีการแห่ซื้อสินค้าไว้เป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7 , 44.5  และ 41.6  ตามลำดับ


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201212614561.pdf
201212614562.jpg
 
ทีมงาน