หัวข้อ :  หัวข้อ : HATYAI POLL 9/58 “สังคมไทยกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"
เมื่อวันที่ 29/06/2559    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชน ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 (ร้อยละ 98.25) นอกจากนี้ประชาชนเห็นว่าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งของสังคม (ร้อยละ 57.00) ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงที่ผ่านมา มีความสงบ เรียบร้อย (ร้อยละ 46.25)...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201662913391.pdf
201662913392.jpg
 
ทีมงาน