หัวข้อ :  หัวข้อ : HATYAI POLL 8/58 “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม"
เมื่อวันที่ 14/06/2559    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 38.29 ) ในขณะที่ร้อยละ 31.74 มีรายได้เท่ากับรายจ่าย และประชาชนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) คิดเป็นร้อยละ 29.97 ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201661417461.pdf
201661417462.jpg
 
ทีมงาน