หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ปี 2559 “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” “สาธารณสุขชุมชน”
เมื่อวันที่ 01/04/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในคณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ 2 สาขาวิชาเพื่อขานรับการเปิดประเทศสู่อาเซียน ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อรุณศักดิ์ พิพัฒนกุลอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เปิดเผยว่า “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ปรับหลักสูตรใหม่ให้มีความเป็นสากล เน้นศิลปะด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย สอนโดยคณาจารย์และนักออกแบบมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำของประเทศ โดยมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย เช่น นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบอิสระ ช่างศิลป์ นักวาดภาพประกอบ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ ศิลปินด้านทัศนศิลป์” ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่ กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนว่า "งานด้านสาธารณสุขมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย และบุคลากรด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยลักษณะเด่นของหลักสูตรเราเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ อีกทั้งยังเสริมศาสตร์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประกอบธุรกิจด้านสุขภาพได้ ที่สำคัญยังมีรายวิชาภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้สามารถเข้าทำงานในองค์กรระดับนานาชาติได้อีกด้วย" ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201642012161.doc
201642012162.jpg
201642012163.jpg
 
ทีมงาน