หัวข้อ :  หัวข้อ : HATYAI POLL 7/58 “ภาวะเศรษฐกิจกับประเพณีสงกรานต์ในยุคประหยัดน้ำ"
เมื่อวันที่ 12/04/2559    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ช่วยประหยัดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ส่งผลต่อความสนุกสนานของตัวเอง (ร้อยละ 65.56) โดยกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่ประชาชนสนใจเข้าร่วมมากที่สุด เป็นกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ (ร้อยละ 38.29) รองลงมา คือ การทำบุญตักบาตร (ร้อยละ 23.93) การสรงน้ำพระ (ร้อยละ 13.35) และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ (ร้อยละ 12.59) เมื่อสอบถามถึงการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.96 ได้มีการวางแผนการท่องเที่ยวไว้แล้ว โดยประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด มากที่สุด (ร้อยละ 41.99)...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20164129291.pdf
20164129292.jpg
 
ทีมงาน