หัวข้อ :  รางวัลนักวิจัยดีเด่น
เมื่อวันที่ 29/02/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20163916531.doc
20163916532.jpg
20163916533.jpg
20163916534.jpg
 
ทีมงาน