หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลพระราชทาน
เมื่อวันที่ 30/12/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 3 ปีการศึกษาขึ้นไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201511301011.doc
201511301012.jpg
201511301013.jpg
201511301014.jpg
 
ทีมงาน