หัวข้อ :  HATYAI POLL 3/58 “ความสุขหรรษากับเทศกาลวันลอยกระทง"
เมื่อวันที่ 24/11/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.18 จะเดินทางไปงานลอยกระทง โดยสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน พบว่า ประชาชนจะเดินทางไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ มากที่สุด (ร้อยละ 38.95) รองลงมา สระบัวแหลมสมิหลา คลองอู่ตะเภา และตลาดน้ำคลองแห คิดเป็นร้อยละ 20.97 15.36 และ 9.74 ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนอธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มากที่สุด (ร้อยละ 53.26) รองลงมา ขอให้ร่ำรวยเงินทอง (ร้อยละ 17.39) และขอให้มีสภาพคล่องทางการเงิน (ร้อยละ 13.41) ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.03 จะใช้วัสดุธรรมชาติในงานลอยกระทงปีนี้ เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนนึกถึงในงานลอยกระทง พบว่า ประชาชนนึกถึงการได้ปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อต่างๆ ในงานลอยกระทงมากที่สุด (ร้อยละ 56.79) รองลงมา นึกถึงกระทงและความสนุกของเทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 17.86 เท่ากัน ตามลำดับ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015112414361.pdf
2015112414362.jpg
 
ทีมงาน