หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ มอบ 200 ทุน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 10/11/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีนโยบายมอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ให้แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในคณะที่เปิดสอนได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เปิดหลักสูตรใหม่ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “หลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2559 นี้ เราได้ปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้อย่างมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขานรับการเปิดประเทศสู่อาเซียน ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนศิลปะด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อการออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์บริหารจัดการพัฒนาสุขภาวะให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น บัณฑิตจากสาขาวิชานี้จึงมางานรองรับที่หลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.hu.ac.th โทรศัพท์ 074-200-300 และสมัครเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201511188311.doc
201511188312.jpg
 
ทีมงาน