หัวข้อ :  HATYAI POLL 1/58 “เก็บตกปัญหาควันจากอินโดนีเซีย"
เมื่อวันที่ 27/10/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเห็นด้วยในการให้รัฐบาลเรียกร้องค่าเสียหายกับประเทศอินโดนีเซียที่ทำให้เกิดปัญหาควันปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ (ร้อยละ 60.45) สำหรับประเด็นผลกระทบจากปัญหาควันจากอินโดนีเซีย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ มากที่สุด (ร้อยละ 92.31) รองลงมา คือ ความปลอดภัยในการเดินทางและทัศนวิสัยในการมองเห็น (ร้อยละ 80.14)...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015102710201.pdf
2015102710202.jpg
 
ทีมงาน