หัวข้อ :  HATYAI POLL 12/57 “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์"
เมื่อวันที่ 28/08/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเห็นว่าการบริหารงานโดยภาพรวมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.70 คะแนน จาก 10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาจากผลงานด้านต่างๆ พบว่า ประชาชนเห็นว่าการดำเนินงานด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ผลงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ผลงานด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลงานด้านการมีหลักธรรมมาภิบาลและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และผลงานด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 7.10 7.04 7.00 และ 6.82 ตามลำดับ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201582815581.pdf
201582815582.jpg
 
ทีมงาน