หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” มุ่งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่ตลาดอาเซียน
เมื่อวันที่ 27/08/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปรับหลักสูตรใหม่ให้มีความเป็นสากล เน้นศิลปะด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย สอนโดยคณาจารย์และนักออกแบบมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำของประเทศ โดยมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย เช่น นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบอิสระ ช่างศิลป์ นักวาดภาพประกอบ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ ศิลปินด้านทัศนศิลป์ เป็นต้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 




ดาวน์โหลดไฟล์
201582716431.doc
201582716432.png
 
ทีมงาน