หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดงานหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 26/06/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกล่าวรายงาน ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิจัยในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20157316461.doc
20157316462.jpg
20157316463.jpg
20157316464.jpg
 
ทีมงาน