หัวข้อ :  HATYAI POLL 10/57 “การตระหนักและรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของคนสงขลาในวันสิ่งแวดล้อมโลก"
เมื่อวันที่ 05/06/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.30 ไม่ทราบว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี และมีเพียงร้อยละ 35.70 ที่ทราบว่าวันที่ 5 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.50
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20156510101.pdf
20156510102.jpg
 
ทีมงาน