หัวข้อ :  HATYAI POLL 9/57 “สำรวจปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานต่าวด้าว"
เมื่อวันที่ 25/05/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มโรฮิงญา 1-2 วันต่อสัปดาห์ มากที่สุด (ร้อยละ 39.07 ) รองลงมา ติดตามข่าวโรฮิงญา 3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 34.96 ) และติดตามมากกว่า 5 วันขึ้นไป (ร้อยละ 19.79) ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มโรฮิงญาส่งผลกระทบต่อชีวิตในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 46.35) และปัญหาแรงงานต่างด้าวกระทบต่อชีวิตในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.35) ส่วนปัญหาแรงงานในจังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของโรฮิงญา มากที่สุด (ร้อยละ 36.59) รองลงมา เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพแรงงานและปัญหาการค้ามนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 16.04 และ 15.29 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015651081.pdf
2015651082.jpg
 
ทีมงาน